Adatvédelmi tájékoztató pácienseinknek, szerződéses partnereinknek

PEST MEGYEI FLÓR FERENC KÓRHÁZ

Adatvédelmi tájékoztató (pácienseinknek)

Tájékoztatjuk, hogy Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján Intézményünk, a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 2018. május 25-től személyes adatait az alábbiak szerint kezeli:

Az adatkezelő neve és elérhetősége: Pest Megyei Flór Ferenc Kórház,

2143 Kistarcsa Semmelweis tér 1. 

Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége: Dr. Hegedűs Gabriella

email cím:  adatvedelmi.tisztviselo@florhosp.hu

Az adatkezelés célja

Intézményünk az Ön egészségügyi és személyes adatait – jogszabályban meghatározott esetekben – gyógykezelés igénybevétele, valamint a nyújtott egészségügyi ellátás finanszírozása céljából kezeli. Amennyiben az egészségügyi szolgáltatás kapcsán számla kiállítására is sor kerül, úgy számlázás céljából kezeli.

Az adatkezelés jogalapja

Az Ön egészségügyi és személyes adatai kezelésére az alábbi jogszabályok alapján kerül sor:

 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény;
 • a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet;
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésére és védelméről szóló 1997. XLVII. törvény;
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet;
 • az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (XII. 3.) Korm. rendelet.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben további vizsgálatok elvégzése szükségessé teszi, úgy személyes adatai Intézményünkkel szerződéses viszonyban álló adatfeldolgozók számára továbbításra kerülhetnek.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

Személyes adatai harmadik személy számára – a jogszabályok által előírt kötelező esetek kivételével, illetve az Ön hozzájárulása nélkül – semmilyen körülmények között nem továbbítjuk és nem hozzuk nyilvánosságra.

A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései értelmében Öntől a következő adatokat vesszük fel a Recepción a gyógykezelésre való jelentkezést megelőzően:

 • név
 • születési idő
 • TAJ szám
 • anyja neve
 • lakcím
 • telefonszám
 • hozzátartozó neve, telefonszáma

Tájékoztatjuk, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi  CLIV. törvény vonatkozó rendelkezése értelmében köteles személyes adatait hitelt érdemlően igazolni.

Tájékoztatjuk, hogy a Kórház vagyonvédelmi célból kamerákat helyezett ki épületének különböző pontjain. A kamerafelvételek adatkezelésének jogalapja: külön szabályzatban rögzített adatkezelés szerint történik a munkáltató jogos érdeke alapján

Személyes adatok tárolásának időtartama

Egészségügyi és személyes adatait a kötelező jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbiak szerint őrizzük meg:

 • egészségügyi dokumentációt a felvételtől számított legalább 30 évig;
 • zárójelentést legalább 50 évig;
 • képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt 10 évig, az arról készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig;
 • amennyiben a gyógykezelésről számla kiállítására kerül sor, úgy azt a kiállítás évének utolsó napjától számított 5 évig őrizzük.
 • a térfigyelő kamerák felvételeit az adatkezelő székhelyén lévő központi felvevőegységen legfeljebb 5 napig tároljuk.

Tájékoztatjuk, hogy Önt, mint természetes személyt az adatkezelés során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének értelmében az alábbi jogok illetik meg:

 • kérheti egy vagy több adata kezelésének korlátozását;
 • kérheti, hogy az automatizált döntés hatálya ne terjedjen ki Önre;
 • kérheti adatainak átadását vagy továbbítását;
 • tájékoztatást kérhet a kezelt adatokról, jogalapról, célról és a kezelés időtartamáról;
 • kérheti egy vagy több adatának helyesbítését;
 • kérheti adataihoz való hozzáférését, tiltakozhat egy vagy több adata kezelése ellen;
 • kérheti – a kötelező adatkezelés kivételével – hogy töröljük egy vagy több adatát.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben adatainak jogosulatlan kezelését észleli, akkor azt jelezheti az egészségügyi ellátást végző személynél, az adatvédelmi tisztviselőnél, továbbá bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve bírósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125  Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház címére vagy elektronikusan az adatvedelmi.tisztviselo@florhosp.hu címre küldheti.

Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

Adatvédelmi tájékoztatónk elérhető nyomtatott formában a recepciókon, és a kórház honlapján, a www.florhosp.hu oldalon is.

Állami Egészségügyi Ellátó Központ, mint az EESZT (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) működtetője elkészítette az Önt érintő EESZT-ben történő adatkezelésről szóló tájékoztatóját „Tájékoztató a személyes adatok Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben megvalósuló kezeléséről az egészségügyi intézményben történő ellátás során” címmel.

Elérhető nyomtatott formában a recepciókon, és a kórház honlapján www.florhosp.hu oldalon is.

Tájékoztatom, hogy a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház hivatalos honlapjára, ugyanakkor a Hírnök Média Lapkiadó, Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. üzemeltetésében lévő (www.florhosp.hu) Internetes honlapra érvényes ÁSZF – Általános Szerződési Feltételek , illetve az Adatkezelési és Adatvédelmi Szabályzat is elérhető, megismerhető a „Kapcsolat” menüpont alatt.

Dr. Trombitás Zoltán
főigazgató sk.

_______________________________________________________________________________________________________________

Adatkezelési tájékoztató

Szerződéses partnerek kapcsolattartói és képviselői személyes adatainak kezeléséről

Tájékoztatjuk, hogy Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján Intézményünk, a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház 2018. május 25-től a szerződéses partnerek természetes személy képviselői és kapcsolattartói személyes adatait az alábbiak szerint kezeli.

Adatkezelő és elérhetősége

Pest Megyei Flór Ferenc Kórház,            2143 Kistarcsa Semmelweis tér 1.

 Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége

Dr. Hegedűs Gabriella             adatvedelmi.tisztviselo@florhosp.hu

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 • Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete;
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény;
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény;
 • az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. tv.
 • a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény;
 • a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény.

A kezelt adatok köre, az adatkezelés célja, jogalapja és az adatok megőrzésének ideje

Kezelt adatok Adatkezelés célja Adatkezelés jogalapja Megőrzési idő
Név, beosztás, munkahely, telefonszám, e-mail cím a szerződés teljesítése a GDPR  6. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogos érdek a szerződés tárgya szerinti iratmegőrzési idő
Név, beosztás, munkahely, telefonszám, e-mail cím kapcsolattartás a GDPR  6. cikk. (1) bekezdés f) pontjában meghatározott jogos érdek a szerződés tárgya szerinti iratmegőrzési idő
Név, beosztás, munkahely, telefonszám, e-mail cím számlázás a GDPR  6. cikk. (1) bekezdés c) pontjában meghatározott jogi kötelezettség teljesítése elévülési idő

 Tájékoztatjuk, hogy a kezelt adatokat Intézményünk azon közalkalmazottai ismerhetik meg, akik az adott adatkezelés célja szerinti tevékenység ellátásában részt vesznek.

Személyes adatait harmadik személy számára – a jogszabályok által előírt kötelező esetek kivételével, illetve az érintett hozzájárulás nélkül – semmilyen körülmények között nem továbbítjuk és nem hozzuk nyilvánosságra.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

Tájékoztatjuk, hogy az érintett természetes személyt az adatkezelés során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének értelmében az alábbi jogok illetik meg:

 • kérheti egy vagy több adata kezelésének korlátozását;
 • kérheti, hogy az automatizált döntés hatálya ne terjedjen ki Önre;
 • kérheti adatainak átadását vagy továbbítását;
 • tájékoztatást kérhet a kezelt adatokról, jogalapról, célról és a kezelés időtartamáról;
 • kérheti egy vagy több adatának helyesbítését;
 • kérheti adataihoz való hozzáférését, tiltakozhat egy vagy több adata kezelése ellen;
 • kérheti – a kötelező adatkezelés kivételével – hogy töröljük egy vagy több adatát.

Jogorvoslati lehetőségek

Amennyiben adatainak jogosulatlan kezelését észleli, akkor azt jelezheti Intézményünk adatvédelmi tisztviselőjénél, továbbá bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve bírósághoz fordulhat.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125  Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.    Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Amennyiben adatvédelmi incidens következik be, a jogszabályoknak megfelelően jelentjük be azt a felügyeleti hatóságnak a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül, és nyilvántartást is vezetünk az adatvédelmi incidensekről. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett felhasználókat is tájékoztatjuk róla, valamint incidenskezelési szabályzatunknak megfelelően járunk el.

Ha bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a Pest Megyei Flór Ferenc Kórház címre vagy elektronikusan az adatvedelmi.tisztviselo@florhosp.hu címre küldheti. Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.

Kistarcsa, 2018. július 2.

Dr. Trombitás Zoltán  főigazgató